ଉତ୍ପାଦ-ବ୍ୟାନର |

IP66 ଟଚ୍ ମନିଟର ପିସି |

 • IP66 ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ବଣ୍ଡେଡ୍ ହାଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ସ୍ପର୍ଶ ମନିଟର |

  IP66 ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ବଣ୍ଡେଡ୍ ହାଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ସ୍ପର୍ଶ ମନିଟର |

  -ଭିଡ଼ିଓ ଫର୍ମାଟ୍: MP4 / AVI / DIVA / XVI / VOB / DAT / MPG / RM / RMVB / MOV

  ଉପଲବ୍ଧ ଆକାର: 32/43/49/55/65/75/86 ଇଞ୍ଚ |

  Frame ଫ୍ରେମର ପ୍ରକାର: ବନ୍ଦ ଫ୍ରେମ୍ |

  Computer କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିନ୍ୟାସ ସହିତ ହୋଇପାରେ |

  ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଙ୍କେତ ଇନପୁଟ୍ ପୋର୍ଟଗୁଡିକ |

  ସ୍କ୍ରିନ ପ୍ରକାର: TFT, IPS (ବ al କଳ୍ପିକ)

  ଉପଲବ୍ଧ ଆକାର: 32/43/49/55/65/75/86 ଇଞ୍ଚ |

 • ଗୋଟିଏ ଟଚ୍ PC ରେ IP66 ସମସ୍ତ |

  ଗୋଟିଏ ଟଚ୍ PC ରେ IP66 ସମସ୍ତ |

  ଗୋଟିଏ ଟଚ୍ PC ରେ IP66 ସମସ୍ତ |

  –FHD ଏବଂ UHD ପ୍ରଦର୍ଶନ |

  Low କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ସମାଧାନ, କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର |

  Windows ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ PC କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୋର୍ଡ |

  ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା |

  ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା |

  –IP66 ଜଳପ୍ରବାହ ସ୍ତର |

  Ul ମଲ୍ଟି-ପଏଣ୍ଟ ସ୍ପର୍ଶ |

  - ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଙ୍କେତ ଇନପୁଟ୍ ପୋର୍ଟଗୁଡିକ |

  -ଭିଡ଼ିଓ ଫର୍ମାଟ୍: MP4 / AVI / DIVA / XVI / VOB / DAT / MPG / RM / RMVB / MOV

  ଉପଲବ୍ଧ ଆକାର: 32/43/49/55/65/75/86 ଇଞ୍ଚ |

  - ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠର କଠିନତା ସ୍ତର |

  ଚିତ୍ର ଚିତ୍ର: JPEG / BMP / GIF / PNG |

  ଉଚ୍ଚ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଇଚ୍ଛାଧୀନ |

  IP ମୂଲ୍ୟାୟନ: IP66